Doradztwo restrukturyzacyjne – pomoc dla firm na skraju upadłości

23 października 2019

Nie każde przedsiębiorstwo działa z sukcesem na rynku. Częstokroć z powodu błędnego zarządzania, niekorzystnych umów czy po prostu niemożliwych do przewidzenia przeciwności losu, zadłużenie firmy zaczyna rosnąć tak gwałtownie, że pojawia się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość przedsiębiorstwa. W takich przypadkach warto szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy zdobyć licencję

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w pierwszym miesiącu 2016 r. Zgodnie z przepisami tego prawa nadawana wcześniej licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymagania wskazane w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: obywatelstwo polskie, wykształcenie magisterskie, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz ekonomii, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Przegląd sytuacji spółki i przygotowanie planu działania – funkcje doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom większe uprawnienia niż te, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk działał jedynie na polecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i wskazanie najlepszego w danej sytuacji planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja niejednokrotnie bywa ciężką i wieloaspektową procedurą, tym samym ważne jest, by doradca restrukturyzacyjny umiał w jasny sposób objaśnić dłużnikowi jego sytuację. Zaletą doradcy jest też znakomita znajomość branży, w której funkcjonuje restrukturyzowana firma, gdyż ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.